KONKURS NA STANOWISKO ZASTĘPCY DYREKTORA DO SPRAW MEDYCZNYCH CENTRUM ONKOLOGII ZIEMI LUBELSKIEJ im. św. JANA Z DUKLI w LUBLINIE

Numer ogłoszenia82
KategoriaPraca
Sekcja tematycznaKonkursy na stanowiska
Region, miejscowośćLubelskie, Lublin
OgłaszającyDYREKTOR CENTRUM ONKOLOGII ZIEMI LUBELSKIEJ im. św. JANA Z DUKLI w LUBLINIE
Dodano: 12.06.2017

OGŁOSZENIE O KONKURSIE.

DYREKTOR CENTRUM ONKOLOGII

ZIEMI LUBELSKIEJ im. św. JANA Z DUKLI w LUBLINIE

OGŁASZA KONKURS

NA STANOWISKO ZASTĘPCY DYREKTORA DO SPRAW MEDYCZNYCH
CENTRUM ONKOLOGII
ZIEMI LUBELSKIEJ im. św. JANA Z DUKLI w LUBLINIE
Adres: ul. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin

Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r
o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2016 r., poz.1638z późn.zm. ) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2012 r., poz. 182 z późn.zm.).

 1. Kandydat przystępujący do konkursu winien posiadać kwalifikacje określone
  w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk
  w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. z 2011r, Nr 151, poz. 896) ,tj. posiadać:

 1. tytuł zawodowy lekarza,

 2. prawo wykonywania zawodu lekarza w Rzeczpospolitej Polskiej,

 3. tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny,

 4. brak prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie,

 5. co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie.

Wymagania dodatkowe:

 1. pisemna koncepcja pracy na stanowisku zastępcy dyrektora ds. medycznych Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie, z ograniczeniem do pięciu stron standardowego maszynopisu (należy złożyć wraz z wymaganymi dokumentami);

 2. znajomość ustawy o działalności leczniczej;

 3. znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych;

 4. znajomość obowiązujących regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania podmiotu leczniczego, w szczególności zapisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych,

 5. doświadczenie powyżej jednego roku w zarządzaniu pionem medycznym szpitala wieloprofilowego,

II. Kandydat winien złożyć następujące dokumenty:

1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,

2) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem lub kserokopię tych dokumentów poświadczone notarialnie, tj. : a) dyplom lekarza, b) dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu lekarza w Rzeczpospolitej Polskiej, c) dokumenty potwierdzające posiadanie tytułu specjalisty lub specjalizacji II stopnia w dziedzinie medycyny,

3) dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy, tj. świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez pracodawcę albo kserokopię tych dokumentów poświadczone notarialnie,

4) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,

5) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata, lub ich kopie poświadczone za zgodność z oryginałem
przez kandydata (na prośbę Dyrektora COZL w Lublinie lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów),

6) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska ,

7) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw Medycznych Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie,

Komplet dokumentów należy składać w zamkniętej kopercie, na której kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego oraz adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw Medycznych Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie”, osobiście w Sekretariacie Dyrekcji COZL lub przez pocztę, w terminie 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia o konkursie (o zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje data wpływu do Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie), pod adresem:

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie

ul. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin

Przewidywane miejsce rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: siedziba Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie ul. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur to 60 dni od daty opublikowania ogłoszenia.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym kandydaci mogą uzyskać do wglądu w Sekretariacie Dyrekcji Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie ul. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin (I piętro), telefon: 81 454 10 02 lub 81 454 10 03

Warunki pracy dla kandydata wyłonionego w drodze konkursu : zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku objętym konkursem, w wymiarze pełnego etatu, na okres 6 lat, za wynagrodzeniem określonym w umowie o pracę.

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Świętego Jana z Dukli w Lublinie nie zapewnia mieszkania ani tymczasowego zakwaterowania


Wyświetlono: 112 razy