Sprzedaż majątku upadłego ELGO LIGHTING INDUSTRIES spółki akcyjnej w upadłości likwidacyjnej w Gostyninie

Numer ogłoszenia78
KategoriaSądowe, komornicze
Sekcja tematycznaLicytacje komornicze
Region, miejscowośćMazowieckie, Gostynin
OgłaszającyELGO LIGHTING INDUSTRIES S.A.
Dodano: 8.06.2017

Obwieszczenie

Postanowieniem z dnia 02 czerwca 2017r. Sąd Rejonowy w Płocku V Wydział Gospodarczy w postępowaniu upadłościowym ELGO LIGHTING INDUSTRIES S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gostyninie w sprawie V GUp 5/16 zatwierdził następujące warunki przetargu na sprzedaż majątku upadłego ELGO LIGHTING INDUSTRIES spółki akcyjnej w upadłości likwidacyjnej w Gostyninie:

  1. Przedmiotem przetargu jest :

1/ kompleks nieruchomości gruntowych zabudowanych, zlokalizowanych w Gostyninie

przy ul. Kutnowskiej nr 98 wraz z ruchomościami, w skład którego wchodzi :

a/ prawo użytkowania wieczystego gruntu i odrębnej własności budynku posadowionego

na gruncie w Gostyninie przy ul. Kutnowskiej 98 oznaczonym numerami ewidencyjnymi 4503/13 o pow.0,4623ha, 4503/14 o pow.0,1428ha, dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr PL1G/00006912/4;

b/ prawo użytkowania wieczystego gruntu i odrębnej własności budynku posadowionego

na gruncie w Gostyninie przy ul. Kutnowskiej 98 oznaczonym numerem ewidencyjnym 4503/2 o pow.0,2549ha, dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr PL1G/00010963/7;

c/ prawo użytkowania wieczystego gruntu i odrębnej własności budynków posadowionych na gruncie w Gostyninie przy ul. Kutnowskiej 98 oznaczonym numerami ewidencyjnymi 4503/15 o pow.1,2136 ha, 4503/16 o pow.0,0095ha, dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr PL1G/00006913/1;

d/ prawo użytkowania wieczystego gruntu i odrębnej własności budynku posadowionego na gruncie w Gostyninie przy ul. Kutnowskiej 98 oznaczonym numerem ewidencyjnym 4503/4 o pow.0,1517ha, dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr PL1G/00006914/8;

e/ prawo użytkowania wieczystego gruntu i odrębnej własności budynku i urządzenia posadowionych na gruncie w Gostyninie przy ul. Kutnowskiej 98 oznaczonym numerem ewidencyjnym 4503/5 o pow.0,900ha, dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr PL1G/00012382/4;

f/ prawo użytkowania wieczystego gruntu i odrębnej własności budynku posadowionego na gruncie w Gostyninie przy ul. Kutnowskiej 98 oznaczonym numerami ewidencyjnymi 4503/22 o pow.0,0208ha , 4503/23 o pow. 0,3639 ha, dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr PL1G/00006917/9;

g/ prawo użytkowania wieczystego gruntu i odrębnej własności budynków posadowionych na gruncie w Gostyninie przy ul. Kutnowskiej 98 oznaczonym numerami ewidencyjnymi 4503/7 o pow. 0,1291 ha, 4503/17 o pow.0,5768 ha, 4503/18 o pow. 0,1800 ha, 4503/19 o pow.1,6893 ha, 4503/20 o pow. 0,1397ha, 4503/24 o pow. 0,0071 ha, 4503/25 o pow. 0,1105 ha, 4503/10 o pow. 0,4127 ha, 4503/11 o pow. 0,7453 ha, 4503/26 o pow. 0,2526 ha, 4503/27 o pow.2,7064 ha, 4504/4 o pow. 0,0298 ha, 4504/5 o pow.0,0236ha, dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr PL1G/00018081/6;

h/ prawo użytkowania wieczystego gruntu i odrębnej własności budynku posadowionego na gruncie w Gostyninie przy ul. Kutnowskiej 98 oznaczonym numerami ewidencyjnymi 4501/2 o pow.0,4778 ha , 4501/3 o pow. 0,0294 ha, 4501/4 o pow. 0,0378 ha, 4505/1 o pow. 0,3065 ha, dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr PL1G/00006915/5;

i/ prawo użytkowania wieczystego gruntu i odrębnej własności budynków posadowionych na gruncie w Gostyninie przy ul. Kutnowskiej 98 oznaczonym numerami ewidencyjnymi 4502/2 o pow.1,3642ha , 4502/3 o pow.0,0055 ha, 4502/4 o pow.0,0100 ha, dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr PL1G/00006916/2;

j/ prawo użytkowania wieczystego gruntu i odrębnej własności budynku posadowionego na gruncie w Gostyninie przy ul. Kutnowskiej 98 oznaczonym numerami ewidencyjnymi 4420/2 o pow.0,3483 ha , 4420/3 o pow. 0,0629 ha, dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr PL1G/00017052/7;

oraz

k/ ruchomości - środki trwałe i inne, zapasy i wyroby gotowe, roboty w toku;

Cena wywoławcza kompleksu nieruchomości wraz z ruchomościami wynosi 32.796.131,28zł. netto (trzydzieści dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści jeden złotych dwadzieścia osiem groszy) plus obowiązująca stawka VAT

2/ prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. Kutnowskiej 98 oznaczonej numerami ewidencyjnymi 4412 o pow. 0,0758ha , 4415  o pow. 0,0829ha, 4416 o pow. 0,0834ha, 4437 o pow. 0,0519ha, 4419/3 o pow. 0,1850ha, 4419/4 o pow. 0,5594ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PL1G/00015893/0; 

Cena wywoławcza wynosi 169.000,00zł. netto (sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych zero groszy) plus obowiązująca stawka VAT

3/ prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego oraz udział związany z własnością lokalu 3990/437873 we współwłasności wszelkich części i urządzeń budynku, udział w prawie wieczystego użytkowania działki nr 3739/10 , położonego w Gostyninie przy ul. Wspólnej 6 m 5 o pow.39,90 m², dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PL1G/00038516/1;

Cena wywoławcza wynosi 75.000,00zł. netto (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych zero groszy) plus obowiązująca stawka VAT

4/ prawo własności nieruchomości niezabudowanej zlokalizowanej w Woli Pniewskiej gmina Pniewy, powiat Grójec oznaczonej numerem ewidencyjnym 209 o pow. 0,0500 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr RA1G/00018485/6;

Cena wywoławcza wynosi 4.300,00zł. netto (cztery tysiące trzysta złotych, zero groszy) plus obowiązująca stawka VAT

5/ pakiet należności, zgodnie z wykazem (dalej „wykaz”) dostępnym w siedzibie upadłego;

Cena wywoławcza wynosi 2.125.863,62zł. (dwa miliony sto dwadzieścia pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt dwa grosze) Zbycie należności nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT ;

z wyłączeniem :

1/ należności nie ujętych w wykazie i środków pieniężnych znajdujących się w kasie i na rachunku bankowym przedsiębiorstwa na dzień sporządzenia umowy sprzedaży,

2/ ruchomości, w których zawarty lub zastosowany jest unikalny kształt trzonka źródła światła, który jest zastrzeżonym wzorem wspólnotowym zarejestrowanym w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w dniu 04.11.2014r. pod nr 002570721-0001,

3/ dokumentacji księgowej i finansowej upadłego niezbędnej do prowadzenia postępowania upadłościowego oraz dokumentacji podlegającej archiwizacji w toku postępowania upadłościowego.

2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty zakupu na dany przedmiot przetargu oraz wpłata wadium na rachunek bankowy numer 11 1020 3974 0000 5202 0262 4534 prowadzony przez PKO Bank Polski S.A. (decyduje data wpływu na rachunek nie późniejsza niż dzień wskazany w pkt. 4).

3. Oferta winna być sporządzona w języku polskim i powinna zawierać:

  1. dokładne dane oferenta (imię i nazwisko, firma, siedziba i adres, telefon, status prawny) wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru (wydanym nie później niż 1 miesiąc przed datą otwarcia ofert), w przypadku wspólności majątkowej małżeńskiej podpisy obojga małżonków, bądź zgoda jednego z nich na złożenie oferty i jej treść (oryginał),

  2. jeżeli oferta składana jest przez pełnomocnika - oryginał pełnomocnictwa do udziału w przetargu stwierdzonego dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym; podpisy na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia,

c. określenie przedmiotu zakupu,

d. zezwolenia i zgody, uchwały zgromadzenia wspólników - jeżeli z uwagi na osobę oferenta są one prawem wymagane - w oryginale lub notarialnie poświadczonym odpisie, w przypadku ofert cudzoziemców – zezwolenie zgodne z ustawą z dnia 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców w oryginale lub notarialnie poświadczonym odpisie,

e. oferowaną cenę nabycia - nie niższą niż cena wywoławcza wyrażona w złotych
polskich oraz proponowany sposób i termin zapłaty ceny,

f. zobowiązanie oferenta do wpłacenia ceny nabycia najpóźniej na jeden dzień przed podpisaniem umowy sprzedaży, pokrycia wszystkich kosztów i opłat zawarcia umowy oraz należnych podatków,

g. oświadczenia oferenta o zapoznaniu się z warunkami sprzedaży oraz stanem
prawnym i faktycznym przedmiotu sprzedaży i akceptacji ich bez zastrzeżeń oraz oświadczenie oferenta w przedmiocie wyrażenia zgody na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne,

h. dowód wpłaty wadium wraz ze wskazaniem banku i numer rachunku bankowego, na

który należy dokonać zwrotu wadium w przypadku nie przyjęcia oferty,

i. oświadczenie, że oferent lub reprezentant oferenta nie jest spółką powiązaną.

4. Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „V GUp 5/16 - oferta zakupu nie otwierać", na adres Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy ul. Tumska 4B, 09-402 Płock nie później niż do dnia 10 lipca 2017 roku. Decyduje data wpływu do Sądu. Oferta złożona po terminie nie podlega rozpoznaniu.

5. Wadium ustala się na 10% liczone od ceny wywoławczej netto za dany przedmiot przetargu. Oferentowi, którego wybór zostanie zatwierdzony przez Sędziego Komisarza, wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a wadium wpłacone przez pozostałych oferentów zostanie zwrócone przez syndyka w terminie 14 dni od daty zatwierdzenia wyboru oferty - bez oprocentowania. Wadium przepada na rzecz sprzedającego w razie wycofania przez oferenta oferty po rozpoczęciu procedury otwarcia ofert, w razie uchylenia się oferenta, którego oferta została przyjęta od podpisania umowy sprzedaży, w razie gdy oferent nie stawi się do zawarcia umowy w wyznaczonym terminie lub w razie gdy zawarcie umowy sprzedaży stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta.

6. Oferta zostanie odrzucona, nie podlegając merytorycznemu rozpoznaniu, jeżeli nie spełniała będzie wymogów określonych w pkt.3 lub zostanie złożona po zakreślonym terminie lub oferent nie wpłaci wadium względnie uchybi terminowi jego wpłacenia.

7. Otwarcie oraz wybór ofert nastąpi w budynku Sądu Rejonowego w Płocku, ul. Tumska 4B w dniu 12 lipca 2017r. godz. 8.30 sala 111. Wyboru ofert dokonuje syndyk w obecności Sędziego Komisarza i przybyłych oferentów. Wybór jest skuteczny po zatwierdzeniu go przez Sędziego Komisarza.

8. Syndyk dokona oceny zgłoszonych ofert w pierwszej kolejności pod kątem ich prawidłowości i odrzuci te oferty, które nie będą spełniały wymogów formalnych określonych w pkt. 3. Spośród ofert podlegających merytorycznemu rozpoznaniu syndyk dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, względnie złoży oświadczenie, że nie przyjmuje żadnej ze zgłoszonych ofert.

9. Kryterium wyboru oferty jest zaoferowana cena za dany przedmiot przetargu, na który zostały złożone oferty.

10. Oferent, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest w terminie określonym przez sędziego-komisarza, nie dłuższym niż trzech miesięcy od dnia zatwierdzenia wyboru oferty przez sędziego-komisarza, zawrzeć umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego, a w zakresie przedmiotu przetargu określonego w ust. 1 pkt. 5 w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, a rachunek upadłego winien być uznany całą zaoferowaną kwotą najpóźniej na jeden dzień przed podpisaniem umowy sprzedaży, przy czym nie spełnia tego warunku przedstawienie polecenia zapłaty, lecz wyłącznie wpływ środków na rachunek bankowy podany w pkt. 2. Wyłącza się możliwość zapłaty poprzez złożenie przez oferenta oświadczenia o potrąceniu. Koszty i opłaty oraz należne podatki związane z zawarciem umowy pokrywa wybrany oferent.

11. Nabywca przedmiotu przetargu określonego w ust. 1 pkt. 1 zobowiązany będzie do użyczenia na rzecz syndyka masy upadłości koniecznych pomieszczeń dla siedziby masy upadłości oraz tych, w których znajduje się dokumentacja, na czas konieczny do zakończenia/umorzenia postępowania upadłościowego.

12. Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia w części lub w całości przetargu bez podania przyczyny, bądź zamknięcia przetargu w całości bądź w części bez wyboru którejkolwiek z ofert.

13. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają odpowiednie zastosowanie przepisy prawa upadłościowego i naprawczego w zw. z art. 449 prawa restrukturyzacyjnego oraz kodeksu cywilnego. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

14. Przedmiot przetargu, jak i opis wraz z oszacowaniem majątku oraz wykaz należności jest do wglądu po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerami telefonów: (24) 236 06 33, 604 916 513.

 


Wyświetlono: 106 razy