Druga licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Trzebinia.

Numer ogłoszenia371
KategoriaNieruchomości
Sekcja tematycznaDziałki budowlane
Region, miejscowośćMałopolskie, Chrzanów
OgłaszającyKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Marcin Musiał
Dodano: 9.03.2018

O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Marcin Musiał Kancelaria Komornicza w Chrzanowie obwieszcza na podstawie na podstawie art. 983 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 19.04.2018 r o godz. 10:00 w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Chrzanowie, 32-500 Chrzanów, al. Henryka 23, sali numer 8 odbędzie się:
 

D R U G A L I C Y T A C J A


nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste i urządzenie stanowiące odrębną nieruchomość położonej w miejscowości Trzebinia, obręb Trzebionka, a składającego się z działek gruntu numer 94/135 o pow. 0,4064 ha, 94/136, o pow. 0,0367 ha, 94/140, o pow. 0,1693 ha dla której Sąd Rejonowy w Chrzanowie prowadzi Księgę Wieczystą numer KR1C/00073242/2. Nieruchomość pozostaje zabudowana ruinami budynków pofabrycznych stanowiącymi odrębny przedmiot własności.


Suma oszacowania nieruchomości wynosi 295.214,00 zł ( w tym wartość: działki nr 94/135 - 195.909,00 zł, działki nr 94/136 - 17.692,00 zł, działki nr 94/140 - 81.613,00 zł).


Cena wywołania wynosi 196.810,00 zł (dwie trzecie sumy oszacowania).


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w kwocie 29.521,40 zł (jedna dziesiąta sumy oszacowania) najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmia może być złożona w gotówce, przelewem na rachunek bankowy Komornika - 47 1020 2498 0000 8502 0444 2612 (Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Sosnowcu) lub przekazem pocztowym. W przypadku wpłacenie rękojmi za pośrednictwem przekazu pocztowego, jej złożenie następuje w chwili doręczenia Komornikowi kwoty pieniężnej określonej w przekazie. Jednocześnie Komornik informuje, że rękojmia może być równiez złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Nie sklada rekojmi osoba, której przysluguje ujawnione w opisie i oszacowaniu prawo, jezeli jego wartosc nie jest nizsza od wysokosci rekojmi i jezeli do tej wysokosci znajduje ono pokrycie w cenie wywolania wraz z prawami stwierdzonymi w opisie i oszacowaniu, korzystajacymi z pierwszenstwa przed jej prawem. Jeżeli wartość prawa jest niższa od wysokości rękojmi albo też prawo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się w pierwszym wypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością prawa, w drugim zaś wypadku do części wartości prawa nie pokrytej w cenie wywołania.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Komornikiem.
Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na trzy dni przed licytacją zostaną przesłane do Sądu Rejonowego w Chrzanowie do Wydziału I Cywilnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest ułamkowa część nieruchomości, pozostają w mocy bez potrącenia ich wartości z ceny nabycia obciążenia tej części ułamkowej nieruchomości ujawnione przez wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentu do zbioru oraz nieujawnione w ten sposób, lecz zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji, jeżeli zostały ustanowione przed powstaniem współwłasności.


Postanowienie o przysądzeniu własności ułamkowej części nieruchomości nie narusza obciążających ją hipotek wpisanych przed powstaniem współwłasności.


Wyświetlono: 18 razy