Przetarg na sprzedaż działek we Wrocławiu przy ul. Karkonoskiej 59

Numer ogłoszenia135
KategoriaNieruchomości
Sekcja tematycznaDziałki przemysłowe
Region, miejscowośćDolnośląskie, Wrocław
OgłaszającyMazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. w Łowiczu
Dodano: 5.09.2017

Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. w Łowiczu, 99-400 Łowicz, ul. Topolowa 49,

dalej także jako: „Organizator przetargu”,

 

ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż następującej nieruchomości zabudowanej składającej się z dwóch działek:

 • Działki nr 4/79, o powierzchni 0,2198 ha,

 • Działki nr 4/80, o powierzchni 0,2370 ha,

 • Obie działki są położone we Wrocławiu przy ulicy Karkonowskiej 59, dla których Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków – IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00156856/3*.

 • Działka nr 4/79 zabudowana jest jednopiętrowym budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej 660 m2 oraz budynkiem starej szatni o powierzchni użytkowej 24,2 m2.

Działka nr 4/80 zabudowana jest budynkiem byłej kotłowni o powierzchni użytkowej 143,2 m2 oraz budynkiem garażowym składającym się z 9 garaży + pomieszczenia socjalne o łącznej powierzchni użytkowej 252 m2.

 • Nieruchomość ma kształt regularny, zbliżony do kwadratu. Teren jest płaski i równy. Częściowo zabudowany budynkami, częściowo utwardzony kostką trylinką i asfaltem, częściowo nieutwardzony – porośnięty trawą, krzewami ozdobnymi i drzewami.

*Wgląd w w/w księgi wieczyste jest dostępny elektroniczne za pośrednictwem przeglądarki internetowej ksiąg wieczystych prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Cena wywoławcza za całą nieruchomość składającą się z dwóch działek wynosi: 12 300 000 zł brutto.

Wadium wynoszące 1 % ceny wywoławczej, czyli 123 000 zł brutto, należy wpłacić na konto BGŻ BNP PARIBAS 06 2030 0045 1110 0000 0001 2510.

Warunki przetargu:

 1. Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29.09.2017 roku, o godz. 11 w siedzibie MCHIRZ Sp. z o.o. tj. w Łowiczu przy ul. Topolowej 49, w sali nr 10.

 2. Pisemne oferty, sporządzone w języku polskim, zawierające:

 • imię, nazwisko oferenta i adres lub nazwę firmy oferenta i siedzibę,

 • dane kontaktowe, w tym adres e-mail oferenta,

 • datę sporządzenia oferty,

 • oferowaną cenę brutto (cena nabycia musi być wyższa od w/w ceny wywoławczej),

 • sposób zapłaty ceny,

 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

 • oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym przedmiotu przetargu, w tym ujawnionym w w/w księdze wieczystej danej nieruchomości, i akceptuje go bez zastrzeżeń,

 • podpis oferenta (imię i nazwisko),

 • w razie oferty złożonej przez osobę prawną lub tzw. ułomną osobę prawną, także załącznik do oferty w postaci wydruku z właściwego rejestru lub innego dokumentu ujawniającego umocowanie do podpisania oferty, co nie wyłącza prawa Organizatora przetargu do żądania ew. dodatkowych dokumentów na etapie po wyborze oferty najkorzystniejszej,

- należy składać w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „oferta na zakup nieruchomości we Wrocławiu ” w sekretariacie Spółki w Łowiczu przy ul. Topolowej 49, lub wysyłać na ten sam adres za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub firmy kurierskiej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.09.2017, do godz. 15, przy czym o zachowaniu niniejszego terminu będzie decydować data i godzina wpływu oferty do siedziby Spółki. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą brane pod uwagę jako niedopuszczone do przetargu.

 1. Wraz z pisemną ofertą należy złożyć kopię dowodu wpłaty w/w wadium. Nieuiszczenie wadium lub uiszczenie wadium w innej wysokości niż wyżej wskazana będzie skutkowało niedopuszczeniem do przetargu.

 2. Kryterium oceny i wyboru oferty jest najkorzystniejsza (najwyższa) cena za daną nieruchomość.

 3. Wadium złożone przez oferentów, których oferta nie zostanie wybrana, zostanie zwrócone w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia przetargu w formie przelewu na rachunek bankowy, z którego wadium zostało wpłacone. W przypadku oferenta, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium uiszczone w związku z ofertą niedopuszczoną do przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po podjęciu decyzji o niedopuszczeniu do przetargu.

 4. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy sprzedaży, wówczas wpłacone wadium zostanie zachowane przez Organizatora przetargu i nie będzie podlegać zwrotowi.

 5. Koszt związany z przeniesieniem prawa własności ponosi Kupujący.

 6. Organizator przetargu niezwłocznie powiadomi na piśmie oferentów dopuszczonych do przetargu o jego wyniku albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru bądź innych okolicznościach opisanych w pkt 9 poniżej.

 7. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do:

 • zamknięcia postępowania ofertowego bez wyboru którejkolwiek z ofert,

 • unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny,

 • zmiany albo odwołania niniejszych warunków przed upływem terminu składania ofert,

 • prowadzenia dodatkowych negocjacji przez komisję przetargową, w tym przeprowadzenia licytacji pomiędzy oferentami, którzy zaoferowali taką samą cenę.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu : 600 993 010 lub 46 837 07 49.

 


Wyświetlono: 76 razy